Platforma Zakupowa Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej

Zaloguj
Platforma Zakupowa / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ

ŚLĄSKO – DĄBROWSKIEJ SPÓŁKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

„Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 z późniejszymi zmianami i w ramach prowadzonych postępowań przetargowych nie jest zobowiązana do stosowania procedur wynikających z ww. ustawy”. 

§ 1. Definicje.

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy, roboty budowlane i inwestycyjne - wewnętrzny akt Śląsko – Dąbrowskiej Spółki mieszkaniowej określający zasady jakie zobowiązany jest stosować Zamawiający przy udzielaniu zamówień.,
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Platformy zakupowej.
 3. Platforma zakupowa, platforma – zamknięty serwis internetowy, zawierający bazę oferentów, prowadzony przez Zamawiającego, w ramach którego publikowane są zapytania ofertowe, organizowane są aukcje, składane oferty handlowe oraz oferty na świadczenie innych usług.
 4. Postępowanie przetargowe, postępowanie – postępowanie mające wyłonić najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę na dostawę usług lub sprzedaż towarów, którego elementami są Aukcja oraz zapytanie ofertowe publikowane na Platformie zakupowej, prowadzano według zasad obowiązujących u Zamawiającego w szczególności zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy, roboty budowlane i inwestycyjne jako Postępowanie pełne lub Postępowanie skrócone w rozumieniu powyższego regulaminu.
 5. Zapytanie ofertowe – zamieszczone przez Zamawiającego na platformie ogłoszenie opisujące przedmiot zamówienia oraz warunki i tryb jego udzielenia a także warunki i zasady realizacji,
 6. Aukcja - Aukcja postępowanie, w którym Oferenci składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji w oparciu o cenę lub inne parametry zdefiniowane przez Zamawiającego na Platformie zakupowej.
 7. Użytkownik – podmiot zarejestrowany na Platformie Zakupowej, który zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu, dla którego zostało utworzone Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych w ramach Platformy zakupowej.
 8. Zamawiający - Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 204, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077664, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS, o nadanym NIP: 634 - 126 - 08 – 57 oraz Regon: 273021217.
  Uczestnik aukcji - użytkownik występujący w roli Oferenta w Aukcji stanowiącej element postępowania przetargowego.
 9. Oferent - Użytkownik, do którego kierowane jest zapytanie ofertowe i który składa oferty handlowe lub bierze udział w Aukcjach w charakterze sprzedawcy towarów lub usług.
 10. Konto - prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy zakupowej, w tym dane rejestrowe podmiotu, historia jego aktywności w ramach platformy zakupowej i inne dane niezbędne do przeprowadzenia konkretnego postępowania przetargowego.
 11. Oferta handlowa - oświadczenie woli Oferenta złożone w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na przyjmowanie ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na Platformie zakupowej.
 12. Oferta w toku aukcji - oświadczenie woli Oferenta złożone w toku Aukcji na Platformie zakupowej. Jeżeli w toku Aukcji Oferent może złożyć wiele ofert, oferta złożona poprzednio przestaje wiązać w zakresie, w jakim złożył on ofertę korzystniejszą.
 13. Postąpienie – określona przez Zamawiającego minimalna kwota, o którą można zalicytować w trakcie Aukcji

§ 2. Zasady korzystania z platformy zakupowej

 1. Udział w organizowanych Aukcjach lub składanie ofert w odpowiedzi na Zapytania ofertowe z wykorzystaniem Platformy zakupowej możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Użytkownikiem może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która akceptuje postanowienia Regulaminu, dokona rejestracji na Platformie zakupowej, której Konto zostanie aktywowane przez Zamawiającego.
 3. Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie zakupowej są co do zasady bezpłatne.
 4. Rejestracja wymaga wypełnienia elektronicznego formularza i wskazania objętych nim danych, a także przesłania do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej kopii wymaganych dokumentów wskazanych w procesie rejestracji.
 5. W wyniku rejestracji zostaje utworzone konto Użytkownika, które wymaga aktywacji przez Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku aktywacji konta Użytkownika.
 6. Na platformie zakupowej Zamawiający będzie publikował zapytania ofertowe, wskazujące w jakim trybie odbywać się będzie dane postępowanie przetargowe. Ogłoszenia o zamówieniu lub informację o poszczególnych zamówieniach mogą być publikowane przez Zamawiającego także poza platformą zakupową.
 7. Postępowania przetargowe będą się odbywać zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego w szczególności z aktualnie obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy, roboty budowlane i inwestycyjne.
 8. Zamawiający stosuje, co do zasady, następujące tryby udzielania zamówień:
  1. Postępowanie pełne – w ramach postępowania, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe użytkownicy chcący wziąć w nim udział składają za pośrednictwem platformy zakupowej oferty wraz z dodatkową dokumentacją podlegające analizie przez Zamawiającego, wskazaną w zapytaniu ofertowym; Zamawiający po analizie przesłanych ofert i dokumentacji decyduję o dopuszczeniu poszczególnych ofert do Aukcji odbywającej się zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  2. Postępowanie skrócone – w ramach postępowania, użytkownicy rejestrują swój udział i następnie uczestniczą w Aukcji odbywającej się zgodnie z niniejszym Regulaminem, której termin został wskazany w zapytaniu ofertowym;
 9. Zamawiający może udzielać także zamówień w trybie innym niż wskazane w punkcie 8 o ile pozostaje to w zgodzie z obowiązującymi go w tym zakresie przepisami prawa i aktami o charakterze korporacyjnym. W przypadku, gdy w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego okaże się, że w aukcji brać będzie tylko jeden podmiot, Zamawiający wedle swego wybory unieważnia postępowanie lub może przystąpić do negocjacji z jedynym Oferentem.
 10. Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizację Platformy zakupowej są niedopuszczalne.
 11. Zamawiający może w zapytaniu ofertowym wprowadzić dodatkowe wymagania nieprzewidziane w niniejszym regulaminie warunkujące udział w danym postępowaniu.

§3. Aukcje i oferty w aukcji

 1. Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Aukcje te są elementem postępowań przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym u niego aktualnie Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy, roboty budowlane i inwestycyjne.. Zasady przeprowadzania aukcji są takie same niezależnie od stosowanego przez Zamawiającego trybu udzielenia zamówienia.
 2. Oferent związany jest ostatnią ofertą handlową złożoną w trakcie aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego Oferenta.
 3. Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty w aukcji w terminie i na warunkach wskazanych w zasadach danej Aukcji lub Zapytaniu ofertowym, w przypadku, gdy obydwa wyżej wymienione dokumenty występują jednocześnie pierwszeństwo mają zasady określone dla danej Aukcji.
 4. Rodzaj stosowanej Aukcji i zasady jej prowadzenia z wykorzystaniem Platformy zakupowej definiuje Zamawiający, ustalając w szczególności:
  1. przedmiot Aukcji oraz wymagania dotyczące warunków realizacji,
  2. kryteria oceny ofert,
  3. termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia Aukcji,
  4. minimalne wysokości postąpień,
  5. termin i warunki związania ofertą,
  6. warunki udziału w Aukcji.
 5. Informacje, o których mowa w punkcie 4 wyżej będą dostępne dla Oferentów w zapytaniu ofertowym.
 6. Instrukcja udziału w aukcji elektronicznej dostępna będzie w zaproszeniu do aukcji elektronicznej.
 7. W toku Aukcji prezentowana jest cena oferty lub punktowa ocena oferty złożonej przez Dostawcę oraz cena oferty lub punktowa ocena najkorzystniejszej złożonej oferty.
 8. Na 3 minuty przed upływem czasu wyznaczonego na przeprowadzenie Aukcji, każda kolejna złożona przez Oferenta zgodnie z warunkami postępowania oferta będzie powodować wydłużenie czasu do zamknięcia Aukcji o 3 minuty.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieujawniania liczby, nazw Oferentów oraz biorących udział w Aukcji oraz wartości lub punktowej oceny ofert handlowych.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zdefiniowania minimalnej ceny licytowanego towaru bądź usługi. W takim przypadku platforma zakupowa automatycznie odrzucać będzie wszelkie oferty niższe niż próg określony przez Zamawiającego.
 11. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany warunków lub odwołania Aukcji przed jej rozpoczęciem oraz prawo unieważnienia lub odstąpienia od Aukcji, w całości lub części, również po jej zakończeniu oraz prawo zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru.
 12. Aukcje prowadzone są w cenach netto lub brutto. Zasady i warunki składania Ofert określa Zamawiający.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone oferty. Brak odpowiedzi w terminie związania ofertą oznacza, że oferta nie została przyjęta do realizacji.

 § 4. Zapytania ofertowe i oferty handlowe

 1. Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty handlowej w terminie i na warunkach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo, w każdym czasie, zmiany warunków lub odwołania lub odstąpienia lub unieważnienia w całości lub w części zapytania ofertowego zgłoszonego z wykorzystaniem Platformy zakupowej.
 3. Zamawiający decyduje o możliwości zmiany ofert handlowych złożonych przez Oferentów przed upływem terminu składania ofert.
 4. Oferty złożone po upływie terminu składania mogą nie być brane pod uwagę przy wyborze ofert.
 5. Oferty handlowe składane są w cenach netto lub brutto. Zasady i warunki składania Ofert określa Zamawiający w Zapytaniu ofertowym.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone oferty. Brak odpowiedzi w terminie związania ofertą oznacza, że oferta nie została przyjęta do realizacji.

 § 5. Zatwierdzanie wyników postępowania przetargowego i wyboru ofert

 1. Wyniki postępowania przetargowego, niezależnie od jego trybu podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Zamawiającego lub inne organy korporacyjne Zamawiającego jeżeli jest to wymagane w danym przypadku. W razie postępowań przetargowych, których w których zawarcie umowy na dostawę towarów lub świadczenie usług jest uzależnione od uzyskania zgody innego podmiotu niż Zarząd Zamawiającego okoliczność taka winna zostać wskazana w zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub części przeprowadzonego postępowania w przypadku, gdy:
  1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
  2. złożenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
  3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, niezależnie od tego czy za wadę tą odpowiada Oferent czy też Zamawiający.
 3. O wynikach wyboru ofert Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 4. Podstawą realizacji przyjętej oferty będzie umowa podpisana przez Zamawiającego lub pisemne zamówienie przesłane Oferentowi w terminie związania ofertą.
 5. Oferentowi nie przysługuje prawo odwołania się od wyników wyboru ofert oprócz sytuacji, gdy zostało to inaczej zdefiniowane w dokumentacji dotyczącej Postępowania przetargowego.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Użytkownika z chwilą zarejestrowania się w bazie oferentów Zamawiającego i utworzenia Konta na Platformie zakupowej.
 2. Zamawiający może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto, a także trwale je usunąć w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na wizerunek serwisu lub wedle oceny Zamawiającego szkodzą mu w inny sposób.
 3. Zamawiający będzie usuwał z platformy konta Użytkowników, którzy nie wywiązali się w sposób prawidłowy ze złożonych ofert, nie zrealizowali zawartych umów lub też nie przystąpili do zawarcia umowy pomimo wyboru ich oferty w postępowaniu przetargowym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.
drukuj zapisz jako pdf
Odwiedziny: 64
wstecz